Vereiste kennis en vaardigheden

Kennis

De aandachtsfunctionaris heeft voldoende basiskennis over kindermishandeling en weet welke andere professionals of bronnen geraadpleegd kunnen worden wanneer verdiepende kennis nodig is. 

Daarbij gaat het om kennis van: 

 • De stappen van de meldcode en het afwegingskader.
 • Van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen, zoals privacyreglementen.
 • De sociale kaart van de hulpverleningsinstellingen zowel lokaal, regionaal als landelijk.
 • Achtergronden van kindermishandeling, waaronder risico- en beschermende factoren.
 • Signalen en gevolgen weerstanden die professionals kunnen belemmeren om te handelen.
 • Voor de kinderopvang relevante methoden voor risicotaxatie.
 • Recente (wetenschappelijke) literatuur en onderzoeken.
 • Relevante landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen.
 • Ervaring met de uitvoering van het werkproces in de eigen organisatie.

Vaardigheden

De aandachtsfunctionaris beschikt over de volgende vaardigheden, verdeeld over zes domeinen:

 1.  Sociaal-communicatieve vaardigheden: samenwerken, betrokkenheid, transparantie, overtuigingskracht, omgevingsbewustzijn, netwerken, cliëntgerichtheid, uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
 2. Coachingsvaardigheden: collega’s motiveren, enthousiasmeren en activeren in de aanpak van kindermishandeling, ondersteunen en adviseren.
 3. Intellectuele vaardigheden: analytisch vermogen, openstaan voor verschillende opvattingen en zienswijzen, weloverwogen besluiten nemen, omgevingsbewustzijn, vakmanschap en oplossings- en progressiegerichtheid, meerzijdig-partijdige houding.
 4. Emotionele vaardigheden: inlevingsvermogen, integriteit, zelfvertrouwen, moed, stressbestendigheid.
 5. Taakgerichtheid: initiatiefrijk, inzet, kwaliteitsbewustzijn, besluitvaardigheid, doortastendheid, flexibiliteit.
 6. Organisatorische vaardigheden: plannen en organiseren, resultaatgerichtheid en ondernemendheid.

Voor de aandachtsfunctionaris die collega’s met vermoedens voor kindermishandeling ondersteunt en adviseert, zijn vooral de eerste vijf domeinen van belang: sociaal-communicatieve, coachings-, intellectuele en emotionele vaardigheden, en taakgerichtheid. 

De aandachtsfunctionaris met beleidstaken beschikt met name over organisatorische vaardigheden.