Meldcode onderwijs

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (2013) bepaalt dat organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, sport, jeugdzorg en justitie een meldcode moeten hebben én het gebruik ervan moeten bevorderen. De meldcode is een stappenplan waarin staat hoe een leerkracht moet omgaan met het signaleren en melden van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling.

Met ingang van 1 januari 2019 geldt een aanscherping van de meldcode: van professionals wordt verwacht dat zij ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis.

De meldcode bevat vijf stappen die worden doorlopen bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld. Meer informatie over de meldcode in het onderwijs staat op de website van de PO-Raad. De Rijksoverheid heeft een video gemaakt over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Bekijk hier de video.

Meldplicht

In het onderwijs geldt een meldplicht wanneer er aanwijzingen bestaan van een geweld- of zedendelict tegen een kind door een medewerker.