Meldcode kinderopvang

Meldcode en afwegingskader

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (2013) bepaalt dat organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, sport, jeugdzorg en justitie een meldcode moeten hebben én het gebruik ervan moeten bevorderen. De meldcode kinderopvang is een stappenplan waarin staat hoe een pedagogisch medewerker moet omgaan met het signaleren en melden van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling.

Met ingang van 1 januari 2019 geldt een aanscherping van de meldcode: van professionals wordt verwacht dat zij ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis. Ook als een professional werkt met de verwijsindex moeten ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld gemeld worden bij Veilig Thuis.

De verbeterde meldcode bevat naast de vijf stappen die worden doorlopen bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld, het nieuwe afwegingskader. Dit afwegingskader is bedoelt om te beoordelen of er sprake is van een ernstige situatie. Voor de kinderopvang is een protocol ontwikkeld waarin de meldcode is opgenomen. Dit protocol heet: Protocol ‘kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’ voor de kinderopvang. 

De Rijksoverheid heeft een video gemaakt over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Bekijk hier de video.

App

Er is een app ‘meldcode kindermishandeling’ speciaal voor beroepskrachten uit de kinderopvang beschikbaar. De app is een digitale vertaling van het protocol ‘kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’ voor de kinderopvang. In de app is ook het nieuwe afwegingskader opgenomen. De app is laagdrempelig en gericht op gebruik in de praktijk op het kinderdagverblijf, in de buitenschoolse opvang en gastouderopvang.

Download direct de app Meldcode ko uit de App Store of Play Store.